Hakcipta

Bukit Bunga Tropika Sdn. Bhd. ("Tropika") setiap saat memiliki kandungan laman web ini dan oleh itu dapat memanfaatkan undang-undang dan peraturan hak cipta, tanda dagang dan harta intelek di seluruh dunia untuk melindungi haknya. Tanda dagang, tanda perkhidmatan, nama dagang dan hak cipta ini tidak boleh digunakan untuk menunjukkan atau menyiratkan secara tidak sengaja hubungan atau hubungan dengan, atau penajaan oleh Tropika tanpa persetujuan / persetujuan bertulis dari Tropika terlebih dahulu. Tropika berhak untuk membuat tindakan yang timbul dari penggunaan laman web ini yang tidak betul atau tidak sah, termasuk tindakan untuk pelanggaran tanda dagang dan hak harta intelek lain.

Penafian / Had Liabiliti**

Tropika tidak memberikan pernyataan atau jaminan, baik tersurat atau tersirat, mengenai kelengkapan atau ketepatan maklumat yang terkandung di sini. Maklumat dalam laman web ini disediakan secara "sebagaimana adanya" dan anda akan sentiasa menanggung risiko dan tanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan laman web ini oleh anda. Tropika TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KERUSAKAN, KEHILANGAN, KEUNTUNGAN, PENYIMPANAN, ATAU BARANG AKAN MENGHASILKAN DARI PENGGUNAAN ANDA ATAU TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN MAKLUMAT YANG DIBERIKAN DARI LAMAN INI.

Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, Tropika dengan ini menolak semua jaminan, tersurat atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, tidak melanggar harta intelek atau hak kepunyaan lain atau keserasian antara laman web ini dan perisian atau perkakasan.

Pautan ke laman web lain

Pautan ke laman web lain yang disediakan di sini hanyalah untuk kemudahan pengguna laman web ini dan Tropika tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web lain dan tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kecederaan yang timbul daripadanya. Pengguna harus melihat mana-mana laman web yang dipautkan atas risiko mereka sendiri.

Variasi / Perubahan

Tropika berhak untuk mengubah, mengubah atau mengubah mana-mana maklumat dan terma yang terkandung di sini tanpa notis.

Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mengatur

Terma dan syarat di sini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia dan anda akan tunduk kepada bidang kuasa pengadilan Malaysia.

Pampasan (indemnify)

Anda harus mengganti rugi dan memastikan Tropika diganti rugi terhadap semua tuntutan, kerosakan, tindakan dan prosiding yang dibuat atau dibawa terhadap Tropika yang timbul dari penggunaan laman web ini oleh anda dan / atau pelanggaran syarat yang berkaitan dengannya oleh anda.

Penerimaan Terma Penggunaan

Dengan menggunakan laman web ini, anda menandakan persetujuan anda terhadap Syarat Penggunaan laman web Tropika ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat ini, jangan gunakan laman web Tropika. Penggunaan TropikaAG yang berterusan oleh anda bermaksud anda dengan bebas dan rela menerima syarat-syarat ini dan syarat-syarat lain yang dibuat oleh Tropika.

Privacy statement

Adalah menjadi dasar kami untuk menghormati dan melindungi privasi pengguna kami. Pernyataan polisi ini memberitahu anda bagaimana kami mengumpulkan maklumat peribadi anda dan bagaimana kami menggunakannya. Kami tidak terlibat dalam menjual maklumat peribadi pengguna kami kepada pihak ketiga.

Tropika boleh mendedahkan maklumat pengguna dalam kes-kes khas apabila kami mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa mendedahkan maklumat ini diperlukan untuk mengenal pasti, menghubungi atau membawa tindakan undang-undang terhadap seseorang yang mungkin menyebabkan kecederaan atau gangguan terhadap (baik sengaja atau tidak sengaja) hak atau harta Tropika . Tropika berhak untuk mendedahkan maklumat pengguna apabila kami percaya dengan itikad baik bahawa hal itu sangat diperlukan oleh undang-undang.

Kami juga boleh meminta maklumat peribadi seperti nama dan alamat e-mel anda. Sebagai contoh, kami mungkin meminta maklumat peribadi untuk tujuan pendaftaran atau langganan

Percanggahan

Segala percanggahan adalah kena rujuk kepada Bahasa Inggeris